Need Help ?
Call: +977- 065560105

निम्नमाध्यमिक तहको नियुक्तिकोलागि स्थानीय तह रोज्ने सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७६।६।२४

प्राथमिकताक्रम निर्धारणगर्दा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको पत्रले निर्धाण गरेका मापदण्डको आधारमा गरिने छ ।
प्राथमिकतामा पर्न चाहने उमेदवारले
१ रिक्त दरबन्दिमा कार्यरत भएमा कारारमा नियुक्ति भएको नियुक्ति पत्र,
२ अपाङ्गता भएकाले अपाङ्गताको परिचय पत्र,
३ नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित बाहेक अन्यपालिकामा घरठेगाना भएका महिलाले बसाइसराइ तथा विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र,
हरुका प्रमाणित प्रतिलिपी पालिका रोज्ने फाराम स‌ंगै पेश गर्नु पर्ने तथा मेलमा पठाउनु पर्ने छ ।

शिक्षाा विकास तथा समन्वय इकाइ तनहुँको पत्र र स्थानीयतह रोज्ने फाराम यसै साथ छ ।