Need Help ?
Call: +977- 065560105

२०७१ सालको SLC परीक्षामा यस जिल्लाबाट सामेल परीक्षार्थी विवरण........

प्रकाशित मिती:  

यस वर्ष SLC मा यस तनहुँ जिल्लाबाट कूल ६७८२ परीक्षार्थी सहभागी भएका छन् । विस्तृत तथ्याङ्क निम्नानुसार रहेको छ -

आवेदन फारम भरेका कुल विद्यार्थी संख्या - ७०४१ , छात्रा - ३७९९ , छात्र - ३२४२

उपस्थित विद्यार्थी संख्या - ६७८२ , छात्रा - ३६४१ , छात्र - ३१४१

अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या - २५९ , छात्रा - १५५ , छात्र - १०१

अपांग विद्यार्थी संख्या - ७ , छात्रा - ४ , छात्र - ३